Enerji Sektörü

Rapor Listesi

Enerji Tanımı ve Alternatif Enerji Kaynakları

İçindekiler

 1. Özet
 2. Temel Dünya Enerji İstatistikleri 2021
 3. Enerji Kaynakları
 4. Enerjinin Tanımı ve Türleri
 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 6. Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif
 7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Gelişmeler; Güneş Enerji Sistemleri ve Finansman Modelleri

Özet
Son dönemlerde küresel ölçekte özellikle güneş enerjisine olan ilginin arttığı görülmektedir. Panel ve hücre teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kurulumların kolaylığı, zaman içerisinde düşen maliyetler ve çeşitli devletlerin aldıkları önlem ve sağladıkları teşvikler sayesinde, fotovoltaik sistemler kendisine küresel alanda oldukça önemli bir yer edinmiştir. Özellikle kablo kayıplarının azaltıldığı net elektriğin elde edildiği çatı sistemleri, güneş enerjisinin geleceği olarak düşünülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2050 yılına kadar güneş enerjisinin dünya elektrik ihtiyacının %11’ini karşılayacağı öngörülmektedir. Ancak güneş enerjisi, sürdürülebilir, temiz enerji kaynağı olmakla birlikte, elektrik üretiminin saat, gün ve mevsim ile doğru orantılı değiştiği kesintili bir kaynaktır. 

Güneş Enerjisi - Tasarım ve Kurulumu

İçindekiler

 1. Özet
 2. Güneş Enerjisi Raporu
 3. Güneş Enerjisi – Ab
 4. Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiminde Örnek Uygulamalar
 5. Güneş Enerjisi ve Ekonomik Büyüme
 6. Sistemlerin Güneş Paneli Tasarımı
 7. Güneş Paneli ve Teknolojik Uygulamalar
 8. Güneş Saha Kurulumu
 9. Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri
 10. Fotovoltaik Paneller Güneş Takip Sistemleri ve Klima Sistemleri
 11. Güneş Nasıl Çalışır? – Güneş Enerjisi 101

Özet
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri ve enerji kaynaklarının temeli olan güneş enerjisi, ülkemiz için güneş alma potansiyeli dikkate alındığında enerji üretim kaynakları arasında en baskın olanıdır. Ülkemizde güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretimi konusu oldukça yaygınıdır. Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisini kullanan birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjisinin Türkiye ve Dünya açısından değerlendirilmesi yapılarak elektrik enerjisi üretimindeki yöntemleri vurgulanmıştır.

Güneş Enerjisi - Temel Bilgiler, Teknoloji ve Sistemler

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Enerji
 3. PV Teknolojisinin Durumu ve Beklentileri
 4. Güneş Pilinin Çalışma Prensibi
 5. II PV Esasları
 6. Elektrodinamik Temeller
 7. Güneş Radyasyonu
 8. Temel Yarı İletken Fiziği
 9. Elektron Delik Çiftlerinin Üretilmesi ve Yeniden Kombinasyonu
 10. Yarı İletken Bağlantıları
 11. Kayıplar ve Verim Limitleri
 12. III PV Teknolojisi
 13. Güneş Hücrelerinin Kısa Bir Tarihi
 14. Kristal Silikon Güneş Hücreleri
 15. İnce Film Güneş Hücreleri
 16. Üçüncü Nesil Kavramlar
 17. IV PV Sistemleri
 18. PV Sistemlerine Giriş
 19. Yer Sorunları
 20. PV Sistemlerinin Bileşenleri
 21. PV Sistem Tasarımı
 22. PV Sistem Ekonomisi ve Ekolojisi
 23. PV Sistem Ekolojisi
 24. Güneş Enerjisinin Alternatif Kullanım Yöntemleri
 25. Güneş Termal Enerjisi
 26. Güneş Yakıtları

Özet
Günümüzde hızlı nüfus artışı, nüfusun kentlerde yoğunlaşması, kentsel planlamanın, enerji verimliliği ve güvenliğinin dikkate alınmadan yapılması, ulaşım, sanayi ve konutlarda enerji sarfiyatının artması ve sonuç olarak tüketim toplumuna dönüşmesi nedeniyle enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Bununla birlikte artan enerji talebinin karşılanabilmesiyle küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; küresel enerji arzı, iletimi, dağıtımı ve tüketimi, geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına (su, güneş,rüzgar, jeotermal, dalga, biokütle ve atıklar)ve bütünsel planlamaya doğru kayma eğilimindedir.

Türkiye Güneş Enerjisi Piyasası

İçindekiler

 1. Türkiye’de Güneş Enerjisi
 2. Türkiye’de Güneş Enerjisi Dönüşümüne Genel Bakış
 3. Türkiye Güneş Enerjisi Pazar Büyüklüğü ve Pay Analizi – Sektör Araştırma Raporu – Büyüme Eğilimleri
 4. Türkiye’nin Güneş Enerjisi Parametre Değerleri ve Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları
 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği
 6. Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik ve Türkiye
 7. Türkiye’nin Enerji Potansiyeline Genel Bakış
 8. Türkiye Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
 9. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Güneş Enerjisi Denizli İl Uygulanabilirlik Araştırması
 10. Kütahya İlinde Güneş Enerjisi Potansiyelinin Araştırılması ve Örnek Bir Güneş Enerji Santrali Ekonomik Analizi
 11. Güneş Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler ve Türkiye’deki Durum
 12. Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyeli – Ekonomik Analiz ve AB
 13. Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe 2020 Sonrası Büyüme İçin İş Modeli Önerileri
 14. Türkiye’nin En İyi Güneş Paneli Üreticileri

Özet

Tüm dünyada tüketimin, üretimin, enerji taleplerinin dolayısıyla maliyetlerin artması, üzerinde çalışılan yenilenebilir enerji konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. Yenilenebilir enerji türleri arasında en bilineni güneş enerjisidir. Artan üretimle birlikte neredeyse tükenen enerji kaynakları, fosil yakıtların neden olduğu kirlilik, yenilenebilir enerji sübvansiyonları hemen hemen tüm hükümetlerin enerji politikalarının en önemli konularından biri haline gelmiştir. 

Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İçindekiler

 1. Özet
 2. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma 
 3. Sürdürülebilir Kalkınma Teorileri 
 4. Enerji Güvenliği Kavramı 
 5. Sürdürülebilir Enerji Gelişimi
 6. Bölüm: Enerji ve Çevre 
 7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevre Açısından Önemi Dünyadaki Potansiyel Değerlendirmeleri
 8. Fosil Yakıtlar
 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
 10. Bölüm: Ülkelerin Enerji Politikalarının İncelenmesi 
 11. Bölüm: Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Anlayışının Gelişimi 
 12. Bölüm: Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji İçin
 13. Bölüm: Araştırma Yöntemi ve Tasarımı: “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi Konusunda Bir Alan Araştırması” 
 14. Sonuç 
 15. Ekler

Özet
Sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir enerji politikasının; ekolojik taşıma kapasitesi, ekonomik verimlilik ve sosyal eşitlik sağlanmadan gerçekleştirilemez olan bu üç ilke üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Enerji politikalarının ekonomik, sosyal ve çevre gibi birçok faktörle ilişki içerisindedir ve gerekli politikalar öncelikle bu çerçeveler içerisinde aranması gerekmektedir. 

Dünyada Güneş Enerjisi Piyasası

İçindekiler

 1. Özet
 2. Dünya Güneş Enerjisi Projesi, Ca. 1954alternatif Enerji Kaynakları
 3. Güneş Enerjisi – Sektörel Analiz Raporu Enerji Tanımı ve Türleri
 4. Enerji Coğrafyası Alanında Bir Araştırma Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisinin Kullanımı
 5. Güneş Enerjisini En Çok Üreten ve Kullanan Ülkeler
 6. Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi 2013
 7. Türkiye’de ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü 2021
 8. Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi
 9. Güneş Enerjisinin Dünyada ve Ülkemizdeki Gelişimi
 10. Güneş Panelinde Enerji Depolama Geliştirme

Özet
Güneş hem güçlü hem de temiz bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Tükenmez olması ve ithalat bağımlılığını azaltıcı bir etki yaratması nedeniyle son yıllarda güneşe yönelik teknolojilerde gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir.

Dünya Güneş Enerjisi İncelemesi Teknoloji, pazarlar ve politikalar

İçindekiler

 1. Özet
 2. Güneş Enerjisi Teknolojisinin Durumu
 3. Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Dışı Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi
 4. Güneş Enerjisi Teknolojilerinin Gelişimi ve Mevcut Engeller
 5. Güneş Enerjisi Gelişimini Destekleyecek Politika Çerçevelerinin İncelenmesi
 6. Karbon Finans Mekanizması ve Güneş Enerjisinin Geliştirilmesi
 7. Güneş Enerjisi Arzının Gelecekteki Beklentileri
 8. Sonuç

Özet
Günümüzde düzenlenen araştırma programları arasında karşılaştırmalı enerji ve çevre politikası, sürdürülebilir kalkınma, enerjinin ekonomi politiği, çevre ve kalkınma, çevresel adalet, koruma ve yenilenebilir enerji seçenekleri, entegre kaynak planlaması ve teknoloji ortamı ve toplum yer almaktadır.

Enerji ve çevre politikası alanında lisansüstü uzmanlık alanları yüksek lisans ve doktora düzeyindeki uygulamalarla desteklenmektedir. Güneş enerjisi teknolojilerinin çoğuna yönelik pazar, son on yılda dramatik bir genişleme kaydetti; özellikle şebekeye bağlı PV sistemleri ve güneş enerjili sıcak su sistemleri pazarının genişlemesi dikkat çekicidir.

Çin'de Yenilenebilir Enerji Geliştirme Potansiyeli

İçindekiler

 1. Mevcut Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Stratejileri
 2. Çin’de Yenilenebilir Enerji Geliştirme Potansiyeli ve Zorluklar
 3. Çin’in Yenilenebilir Enerji Geliştirme Politikası, Sanayi ve İş Perspektifleri
 4. Yeni Güneş Sistemi Çin’in Gelişen Güneş Enerjisi Endüstrisi
 5. Çin’de Güneş Enerjisi Endüstrisi Geliştirme ve Politika Desteği
 6. Güneş Enerjisi Gelişiminde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması

Özet
Çin, son zamanlarda yenilenebilir enerji (YE) faaliyetinin küresel genişlemesinin ön saflarında yer aldı. Bu makale, ülkenin dünyanın en büyük yenilenebilir enerji ürünleri üreticisi ve ihracatçısı ve yenilenebilir enerjiden en büyük elektrik üreticisi konumuna nasıl ulaştığını incelemektedir.

Solar PV Küresel Tedarik Zincirlerine İlişkin Özel Rapor

İçindekiler

 1. Solar Fotovoltaik Teknolojisi
 2. Solar PV Küresel Tedarik Zincirlerine İlişkin Özel Rapor
 3. Güneş Enerjisi – Yatırım Noktaları

Özet

Sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir enerji politikasının; ekolojik taşıma kapasitesi, ekonomik verimlilik ve sosyal eşitlik sağlanmadan gerçekleştirilemez olan bu üç ilke üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Enerji politikalarının ekonomik, sosyal ve çevre gibi birçok faktörle ilişki içerisindedir ve gerekli politikalar öncelikle bu çerçeveler içerisinde aranması gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlikle bağlantılı bir enerji geleceği için zemin hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmada da bu yaklaşım çerçevesinde, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kalkınmaya etkisi konusuna ilişkin düzenleyici otorite, sektör, kullanıcı, yatırımcı tutumlarını test eden bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu hususta, yazın doğrultusunda hazırlanan bir anket uygulama,

Türkiye’nin farklı kesimlerinden 240 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji tanımlarına dair katılımcı tutumları da saha araştırmasındaki en önemli bulgulardan olmuştur. Araştırmada katılımcıların %70,9’u, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kalkınmada belirleyici olduğunu, %15,7’si çok fark ettirmediğini, %13,4’ü önemli olmadığını belirtmiştir.

Çin'den güneş enerjisi sistemleri ve ekipmanları tedariği

İçindekiler

 1. Çin’de Güneş Enerjisi Potansiyeli
 2. Güneş enerjisini AB enerji güvenliği kaynağı yapmak
 3. Güneş Paneli Kurulumu ve Bakımı
 4. Çin En Büyük Solar PV 2015
 5. Güneş Fotovoltaik Teknolojisi Arasındaki Çatışma
 6. Solar Fotovoltaik Tedarik Zinciri Kapsamlı İncelemesi

Özet

Sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir enerji politikasının; ekolojik taşıma kapasitesi, ekonomik verimlilik ve sosyal eşitlik sağlanmadan gerçekleştirilemez olan bu üç ilke üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Enerji politikalarının ekonomik, sosyal ve çevre gibi birçok faktörle ilişki içerisindedir ve gerekli politikalar öncelikle bu çerçeveler içerisinde aranması gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlikle bağlantılı bir enerji geleceği için zemin hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmada da bu yaklaşım çerçevesinde, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kalkınmaya etkisi konusuna ilişkin düzenleyici otorite, sektör, kullanıcı, yatırımcı tutumlarını test eden bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu hususta, yazın doğrultusunda hazırlanan bir anket uygulama,

Türkiye’nin farklı kesimlerinden 240 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji tanımlarına dair katılımcı tutumları da saha araştırmasındaki en önemli bulgulardan olmuştur. Araştırmada katılımcıların %70,9’u, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kalkınmada belirleyici olduğunu, %15,7’si çok fark ettirmediğini, %13,4’ü önemli olmadığını belirtmiştir.

Yatırımlarınızı Değerlendirin

Yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz için uzmanlığımızdan yararlanın. Doğru yatırım stratejileriyle karlılığınızı artırın.